X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اگر غم جان بگذارد

 

سازمان ضد اعدام کردستان: جان، این شیرین ترین ارزانی انسان تا چه اندازه بی ارزش شده است که اگر کسی را از دیگری خوش نیامد به راحتی جان از او بستاند. به راستی انسانیت مرده است که انسان این گونه خوار و فرومایه شده است؟ غم نان برای انسان کم نبود که به غم جان نیز گرفتار آید؟ در اندیشه ی آنیم که اگر غم جان، چون غم نان تداوم یابد چه خواهد شد؟ آیا آزادانه خواهیم مرد یا ذلت خواهیم پذیرفت؟

انسان با انسانیت معنا می یابد و انسانیت انسان است که وی را منبع تمامی ارزشها نموده است. به دیگر معنا، انسان تنها با انسانیت، انسان است و سرآمد سایر مخلوقات. از همین رو، چو انسانیت برفت انسان نیز یا باید در پی انسانیت افتد یا باید پستی گزیند و ذلت پذیرد. انسانیت رفت و انسان نیز در پی آن افتاد. اما تنی چند پست راه برآن  بستند و در دیوار آهنین محبوس نمودند و گفتند: یا چون ما باشید یا به خون خود در غلطید. و آن جا بود که انسان ندای انسانیت سر داد و انسان ستیزان طناب دار  بافتند. طناب ها فراوان بافتند و نداهای بسیار به دار آویختند. روز ها و سال ها گذشت و انسان ها از پی هم آمدند و باز هم انسانیت خواستند و در تارهای اسارت گرفتار آمدند و به خون خود در غلطیدند اما انسانیت نمرد و همچنان زنده است و ندای جاودانگی سر می دهد. پس از آن بود که ما نیز چو آن ها در پی انسانیت روان گشتیم و چو آنان به اسارت گرفتار شدیم و خواهند چون آنان به دار آویخته شویم. اگر سرنوشت ما نیز چو آنان شود انسانیت را هراسی نیست چرا که می داند ریشه ها در خاکند و بهاران در راه. اما آن سوی ناگفته نماند که با سلب جان هر انسان، خدشه ای نیز بر آینه ی تمام نمای انسانیت وارد خواهد آمد. از این جا است که باید به سلب حق حیات انسان ها پایان داد و روح لطیف انسانیت را از زیر ضربات پی در پی دشنه ی دشمنان آن رهانید. انسان والاست است اما مقام انسانیت دو صد چندان بیشتر. پس اگر جان در راه انسانیت قربانی شود ابایی نیست چون انسانیت، پیکر به خون خفته ی انسان را آراسته و با شمیم آزادی، عطر آگین خواهد ساخت. اگر غم جان بگذارد خواهیم توانست. ما تشنگان انسانیت، در راه رهایی، غم جان نداریم و برای رستگاری آن، جان بر کف نهاده ایم. اما پیش از آن که جان از کالبد بیرون رود، فریاد های انسانیت را برا ی بیداری وجدان های بشری، با سکوت خواهیم " سرود " تا که آهنگ خوش نوای سکوت، گوش شنوایی بیابد و وجدانی در پی انسانیت...                                                                 
در همین راستا، ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان های مرکزی سنندج، مرکزی ارومیه، رجایی شهر کرج و اوین تهران، یکشنبه شب مورخ 27 دی ماه، ضمن قیام به نشانه ی ادای احترام به دو شهید راه آزادی " احسان فتاحیان " و "  فصیح یاسمنی " از ساعت 9 تا 02/9 دقیقه ی شب یعنی به مدت 2 دقیقه سکوت خواهیم نمود. همچنین از کلیه ی شبکه های ماهواره ای کردی درخواست می نماییم در همان زمان، همگام با ما از ساعت 9 به مدت 2 دقیقه پخش برنامه های تلویزیونی خود را متوقف و به یاد 19 ستاره ی تابناک آسمان سرخ و سیاه کردستان، که دشمنان روشنی و انسانیت، دو ستاره ی فروزان آنان را خاموش کرده و در پی آنند که سایه ی ظلمت بر روشنایی همه ی آنان نیز بگسترانند،  سکوت اختیار نمایید. همزمان از تمامی مردم با شرف کردستان و وجدان های بیدار بشری در سراسر جهان تقاضا داریم برای همنوایی با سکوت ما، در همان زمان به مدت 2 دقیقه چراغ های منازل خود را خاموش نمایید. این حرکت نمادین، به نشانه ی اعتراض نسبت به اعدام دو جوان کورد و احتمال قریب الوقوع اجرای حکم سایر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام صورت می گیرد. امید است با پیوستن به این حرکت، انسانیت به پیروزی نایل آید و انسان را به کمال انسانی رهنمون شود.                                                                                      

جمعی از زندانیان سیاسی زندان های مرکزی سنندج، مرکزی ارومیه،

رجایی شهر کرج و اوین تهران