رییس زندان مرکزی سنندج به همراه چن تن از مسوولان این زندان، روز گذشته هنگامی که کلیه ی زندانیان در هوا خوری حضور داشته اند بند پاک دو را بازرسی می کنند. در بازرسی روز گذشته، ضمن آنکه به طرز وحشیانه ای وسایل زندانیان به هم ریخته می شود از سوی حراست زندان، تعداد زیادی کتاب و دفتر و نوشته های زندانیان ضبط می گردد.  شایان ذکر است مسوولان زندان های ایران، هر از چند گاهی به صورت متداول، در یک اقدام غافل گیر کننده به داخل بندها می روند و به بهانه ی بازرسی به برخی وسایل زندانیان دستبرد می زنند که این اقدام آنان در واقع بیشتر به دزدی شبیه است تا بازرسی. قابل توجه است که در بازرسی دیروز بند پاک دو زندان مرکزی سنندج، شخصی به نام عیسی احمدی که از پست وی در زندان اطلاعی در دست نیست زندانیان سیاسی را مورد اذیت و آزار قرار داده است.