سازمان ضد اعدام کردستان: بنا به اظهارات یکی از قضات دادگستری سنندج، شمارش معکوس مرگ حبیب الله لطیفی آغاز شده است و هر آن بیم آن می رود که به دار آویخته شود. در همین راستا، صبح امروز سه شنبه مورخ 29 دیماه، نامه ای سربسته از سوی ریاست زندان به اسکندری رییس اجرای احکام دادگستری سنندج  و از آن جا به دفتر دادستان ارسال شده است که از محتویات آن اطلاعی در دست نیست. اما از آن جا که پرونده ی لطیفی در دادگاه کردستان مختومه شده و تنها در دیوان است که همچنان مفتوح می باشد این واقعیت تلخ به ذهن متبادر می شود که این نامه در رابطه با اجرای حکم حبیب به دادگستری ارسال شده است. در هر حال آن چه حائز اهمیت است آنکه طناب دار حبیب الله لطیفی بافته شده و امکان اعدام این فعال سیاسی هر دم بیش و بیشتر می شود.