به ریزان ریبه رانی حیزب و پارته کانی کوردوستان و تیکوشه رانی ریگای بزووتنه وه ی رزگاریخوازی گه له که مان 

ئیستا که کوماری خوین و درنده خوویی، هه موو پرنسیپه کانی له ریگای کویری ده سه لات خوازی و توتالیتاریانیسم قوربانی کردووه و هه ر کاتژمیر و خوله ک و چرکه یه ک، میشکی جوانیکی ئه م ولاته ده کاته خوراکی مارانی ئه ژدیهای ویلایه تی فه قی. کاتیک که ئیتر هیچ سه کویه کی وت و ویژ و دیالوگ کردن بو چاره سه ر کردنی کیشه کانی نه ته وه ی کورد و دیکه ی نه ته وه کانی ئیران نه ماوه و خوله ک به خوله ک، هه والی ئه شکه نجه و ئازار و ده ست دریژی و کوشتن و برین و سه رکوت و ئیعدام ده بیستین و ده بینین و له روژانیکدا که به تاریکی شه و به ره ش ترین شیواز به سه ر هه موو روچنه کاندا ده کیشریت، ئیمه کومه لیک له نووسه ران، روژنامه وانان، خویندکاران و چالاکانی سیاسی و مه ده نی کوردوستان، قه له می نیوه گیانمان له نووسین ده وه ستینین و له ئیوه ی به ریز داوا ده که ین به هه نگاویکی هاوبه ش، دوژمنانی گه له که مان ئاگادار بکه نه وه که سه رده می خوین رشتن له کوردوستان به سه ر چووه و ده ورانی کرده وه ی ره ش و تاریک به ده ستی جه لادانی کوماری ئیسلامی به سه ر هاتووه و قه با پوشانی به نیو دادوه ر و به کرده وه جنایه تکار ئیدی ناتوانن توله ی جه هل و نه زانین و ناتوانی له سه پاندنی ده سه لاتی ویلایه تی فه قی به سه ر کومه لگه دا، له گه نجانی کورد بستیننه وه.

چاوه روانی ئه وه ده که ین که هیزی قه د کولنه ده ری پیشمه رگه و گه ریلا، به باشترین شیوه سزای بکوژانی نه ته وه مان بده نه وه و جاریکی دیکه لاپه ره ییکی زیرینی تر له جوامیری و لیهاتوویی خویان به جیهان و دوژمنانی نه ته وه ی کورد بنووسنه وه. مردن بو کوماری خوین و درنده خویی. بژی هیزی یه کگرتوویی کوردوستان.

کومه لیک له نووسه ران، روژنامه وانان، خویندکاران و چالاکانی سیاسی و مه ده نی روژهه لاتی کوردوستان

یه کیه تی بنه ماله ی چالاکانی به ندکراوی کورد

ریکخراوی دژه ئیعدامی کوردوستان

ریکخراوی چاودیری کوردوساید

ریکخراوی ژنانی ئازه ر میهری کوردوستان

به ره ی نه ته وی کوردستان

که مپینی داکوکی له به ندیانی سیاسی و مه ده نی کورد

کومه له ی مافی مروفی کورد له ئوروپا