سازمان ضد اعدام کردستان: فوری : خبرهای دریافتی حکایت از آن دارد که حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از روز سه شنبه به سلول انفرادی زندان مرکزی سنندج انتقال یافته است. از آن جا که راه های ارتباطی زندان به خارج، نیمه مسدود شده است هیچگونه اطلاع درستی از چرایی و چگونگی انتقال حبیب به سلول در دست نیست اما با توجه به نامه ی سربسته ی چند روز پیش رییس زندان به اجرای احکام دادگاه و دادستان، این مهم به ذهن متبادر می شود که حبیب الله لطیفی را برای اجرای حکم به تک سلولی زندان منتقل کرده اند. در هر حال، آنچه حایز اهمیت است آن که همکنون حبیب، به تنهایی در سلول، دقایق پایانی عمر خود را به نظاره نشسته است و از نورگیر کوچک سلول سپیده ی مرگ را می نگرد.