به نام انسانیت

وجدان های بیدار بشری

مجامع بین المللی

نهادهای حقوق بشری

و تمامی انسان های آزادیخواه و عدالت طلب کره ی خاکی

   همچنان که مستحضر هستید هر چه بر عمر منشور جهانی حقوق بشر می گذرد انسان و ارزش های انسانی وی نضج، و حقوق و کرامت و شرافت او بیش و بیشتر در کانون توجه قرار می گیرد. به طوری که اکنون دیگر التزام عملی نسبت به رعایت حقوق انسان ها شمولیت عام دارد و باید از سوی همه به ویژه دولت ها محترم شمرده شود و غالبا چنین نیز هست. اما در این میان کشور ایران خارج از این جهانشمولی قرار گرفته و در محدوده ی حقوق حقه ی بشر جایی برای خود نیافته و نمی خواهد بیابد. به همین دلیل، دستگاه قضایی رژیم اسلامی ایران به عنوان مظهر ظلم و ستم، بی صبرانه رای بر عدم وجود انسان ها صادر می نماید و در مسلخ خود کامگی به کام مرگ می کشاند. در ایران، نه تنها حقوق انسان ها به رسمیت شناخته نمی شود بلکه به شدیدترین وجه ممکن مورد تعرض قرار می گیرد.

در این جا بر پیکر انسان آن چنان خدشه ها فراوان وارد می شود که انسانیت دائم به خود می پیچد و ضجه های انسانی سر می دهد. امنیت جانی به شدت انسان ها را تهدید می کند و سخن از دموکراسی و حقوق بشر آن ها را به جوخه ی اعدام می سپارد.
ما مردمان این دیار، حق داریم اما زور نداریم. لذا از تمامی شما درخواست می نماییم از کشتار انسان ها در این وادی خون جلوگیری نمایید تا آن ها نیز چون سایر همنوعان خود، نه ایستاده که به مرگ طبیعی و در واقع خوابیده بمیرند.

زندگی یک جریان به هم پیوسته است که از حق خدشه ناپذیری آن سخن ها فراوان گفته شده است. اما رژیم انسان ستیز و خون آشام اسلامی ایران، ددمنشانه راه بر این جریان می بندد و آن را منقطع می نماید. اکنون نیز راه بر جریان زندگی حبیب لطیفی بسته و در صدد است به طور کامل قطع نماید. بدون شک، اگر چنین پیش رود چندی دیگر نمی پاید که راه بر جریان روان زندگی بشریت نیز خواهد بست. بیایید با هم فریادهای اعتراض خود را همنوا کنیم و با اقدامی عملی به جنایت های این رژیم پایان دهیم.

سازمان ضد اعدام کردستان

اتحادیه خانواده فعالین دربند کورد

انجمن زنان آذرمهر کردستان

سازمان ضد ژینوساید CHAK

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی کورد

مجموعه حقوق بشر کورد در اروپا