آژانس سنه نیوز: طبق خبرهای رسیده از زندان مرکزی سنندج، در بازرسی روز سه شنبه، کلیه ی کتاب ها، دست نوشته ها، دفاتر خاطرات و چند ترجمه ی کتاب های با ارزش نویسنده های مطرح دنیا که متعلق به زندانیان سیاسی بود از سوی رییس نیروی انتظامی زندان ضبط شده است. از این نوشته ها می توان به خاطرات سعید سنگر زندای سیاسی کرد که مدت 12 سال است در زندان بسر می برد و به ترجمه ی کتاب " آینده ی آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی " نوشته ی فرید ذکریا که توسط عدنان حسن پور از فارسی به کردی برگردانده شده بود و همچنین خاطرات لطف الله لطف اللهی هم پرونده ی احسان فتاحیان اشاره کرد. بدون شک، دست نوشته های زندانیان سیاسی، بزرگترین سرمایه ی معنوی آن ها به شمار می رود که بر طبل فراموشی درد های این ملت می کوبد. شایان ذکر است که هم اکنون حبیب لطیفی و عدنان حسن پور به علت اعتراض به برخورد توهین آمیز رییس نیروی انتظامی زندان و ضبط کتاب ها و دست نوشته های خویش، مدت 5 روز است که در سلول انفرادی زندان به سر می برند.